Co powinieneś wiedzieć o przekazaniu samochodu w rodzinie

Czy planujesz podarować samochód członkowi rodziny, czy spodziewasz się go otrzymać? Sprawdź, na co musisz być świadomy, na co uważać i jakie korzyści z tego zyskasz. Wskazujemy, co powinno być zawarte w umowie oraz istotne terminy, których należy przestrzegać, aby uniknąć płacenia podatku.
umowa darowizny samochodu
Umowa darowizny samochodu jest zgodna z przepisami, które wynikają z art. 890 Kodeksu Cywilnego. Chociaż artykuł ten stanowi, że darczyńca musi złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego, dodaje również, że nawet jeśli darczyńca tego nie zrobi, umowa będzie zgodna z prawem, jeśli samochód zostanie rzeczywiście dostarczony obdarowanemu. W rezultacie wystarczy zachować pisemny zapis, czyli po prostu sporządzić umowę, w której wstawisz wszystkie istotne informacje1.

Należy pamiętać, że taka umowa powinna mieć następujące postanowienia:

Data i miejsce podpisania; dokładną datę dostawy pojazdu; identyfikację stron umowy, w tym numery PESEL, dane adresowe, numery dowodu osobistego;
określenie stopnia pokrewieństwa;
wskazanie przedmiotu zamówienia tj. dokładny opis auta – m.in. marka, model, numer VIN, rok produkcji, numer silnika, jego pojemność;
wskaźnik wartości samochodu;
oświadczenie, że samochód nie jest przedmiotem zabezpieczenia; oświadczenie, że żadne osoby trzecie nie mają wobec niego żadnych roszczeń i że jest on własnością darczyńcy; oświadczenie darczyńcy o przekazaniu samochodu oraz oświadczenie obdarowanego o przejęciu samochodu; wskazanie, która strona poniesie koszty wynikające z umowy;
podpisy
Wskazane jest sporządzenie dwóch egzemplarzy takiej umowy, po jednym dla każdej ze stron. Z drugiej strony wniosek jest niewystarczający, aby uniknąć podatku od składek.

 

Podarowanie samochodu członkowi najbliższej rodziny podlega odliczeniu od podatku.
Jeśli otrzymujesz składkę od członka najbliższej rodziny, który należy do grupy podatkowej „0”, nie będziesz musiał płacić podatku od darowizny, niezależnie od jej wysokości. Wystarczy, że w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania pojazdu podpiszesz umowę podarunkową i złożysz ją na odpowiednim formularzu w urzędzie skarbowym.

Uważa się, że grupa podatkowa „0” obejmuje małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Oświadczenie składa się w urzędzie skarbowym na formularzu SD-Z2. Umowa o dofinansowanie nie jest dołączona do wniosku.

Niezłożenie prezentu w tym terminie może skutkować koniecznością uiszczenia podatku od darowizn.

Podatek od darowizn samochodowych różni się w zależności od przedziału podatkowego.
Jeśli otrzymałeś samochód w prezencie, Twoim obowiązkiem jest obliczenie kwoty podatku i złożenie zeznania podatkowego w odpowiedniej agencji rządowej. Pamiętaj, że wysokość podatku, który musisz zapłacić, zależy m.in. od poziomu Twoich kontaktów z darczyńcą.
Jeśli wartość samochodu nie przekracza tych limitów, nie będziesz musiał płacić podatku od darowizn. Jesteś również zwolniony z konieczności zgłaszania składki do organów podatkowych. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia te dotyczą wyłącznie prezentów przekazanych przez konkretną osobę w ciągu pięciu lat poprzedzających rok, w którym dokonano ostatniej darowizny3.

Wpłatę należy odnotować w ciągu miesiąca od daty odbioru pojazdu (na formularzu SD-3). W takim przypadku ważne jest, aby dołączyć umowę podarunkową jako załącznik do zeznania podatkowego SD-3. Wysokość podatku zostanie wskazana w wyroku naczelnika urzędu skarbowego. Podatek musisz zapłacić w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji4.

Nie oddałem samochodu, bo suma opłaty była dla mnie za wysoka.

Jeżeli zgodnie z powyższymi przepisami musiałeś zgłosić składkę do urzędu skarbowego, a tego nie zrobiłeś, zostaniesz obciążony karnym opodatkowaniem darowizny w wysokości 20% jej wartości ponad wolną kwotę . Bez względu na to, jaka wysokość podatku została zatwierdzona, należy również wziąć pod uwagę karne i pieniężne konsekwencje nieprzestrzegania przepisów. Możesz spróbować uniknąć jej płacenia, składając pisemny formularz „Aktywnych wyrzutów sumienia” w IRS. Jeśli złożysz wystarczające wyjaśnienia, możesz zostać zwolniony z podatków karnych na podstawie orzeczenia naczelnika urzędu skarbowego5.

Darowizna samochodu oraz ubezpieczenie OC

W przypadku przekazania pojazdu darczyńca, który ma podpisaną umowę ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu, zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia ubezpieczyciela w terminie 14 dni od dnia przeniesienia własności. Oprócz informacji o przeniesieniu prawa własności pojazdu należy podać informację o właścicielu, na który przeniesiono własność pojazdu.

 

 

Zobacz również:

Rejestracja motocykla

Oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu a stłuczka na parkingu

Jazda bez ubezpieczenia

Kiedy trzeba wymienić dowód rejestracyjny samochodu

Samochód z Niemiec

Back to Top
https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-oc/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-samochodu/ https://beesafe.pl/najtansze-oc/